Leveringen en diensten...

Algemene Voorwaarden

Leveringen en diensten...

Algemene Voorwaarden

by soeredj

Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 73074454 en in te zien via www.humanhabits.com. – BTW #: NL002084891B25

Artikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HumanHabits, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Artikel 2. Offertes & aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij een afwijkende aanvaardingstermijn is gesteld.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
Artikel 3. Uitvoering
 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
Artikel 4. Betaling & Incasso
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren en/of automatisch te incasseren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 6. Onderzoek, reclames, koop op afstand en ontbinding
 1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
 3. In geval van koop op afstand zoals gedefinieerd in artikel 46a sub b. boek 7 burgerlijk wetboek heeft de Opdrachtgever gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop, zonder opgave van redenen, te ontbinden.
 4. De Opdrachtgever heeft geen recht de koop te ontbinden als de te leveren zaken tot stand zijn gebracht overeenkomstig zijn specificaties, wensen of aanwijzingen. Zaken die in ieder geval overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever tot stand komen zijn de Discovery Map en het Profiel.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Algemene Sport Training Voorwaarden

Artikel 1. Algemene Sportvoorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cliënt zich direct of indirect bij HumanHabits heeft aangemeld voor het volgen van personal training en/of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan andere activiteiten uit het aanbod.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen HumanHabits enerzijds en cliënt(en) anderzijds en vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.
 3. Cliënt is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van HumanHabits en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. HumanHabits is hiertoe verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt.
Artikel 2. Trainer en deelnemers
 1. HumanHabits behoudt altijd het recht om de trainer te wisselen voor een andere trainer.
 2. Bij ziekte van de trainer wordt voor de cliënt een alternatief geboden of de diensten worden geannuleerd.
 3. HumanHabits behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname.
Artikel 3. Lidmaatschap
 1. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  Het lidmaatschap is beperkt geldig. De individuele geldigheid wordt vermeld in de bevestigingsbrief die je ontvangt bij aanvang van de overeenkomst. Als een lidmaatschap is verlopen, kan een Cliënt zich niet meer aanmelden voor een training.
 2. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een lidmaatschap worden opgeschort met een maximum periode van 3 maanden. HumanHabits heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
 3. Elk nieuw lidmaatschap dat wordt afgesloten is voor een periode van 6 maanden, waarna deze automatisch wordt verlengd voor onbepaalde tijd.
  Een lidmaatschap voor bepaalde tijd (6 maanden) is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, dus opzegbaar de 7e maand of datum van de betreffende maand.
 4. Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Je kunt het lidmaatschap schriftelijk of per email opzeggen. De opzegging gaat in nadat cliënt hiervan een bevestiging heeft ontvangen van HumanHabits.
 5. HumanHabits maakt incidenteel foto- en/of filmopnames tijdens trainingen en door HumanHabits georganiseerde evenementen. Bij het aanschaffen van een lidmaatschap geeft cliënt automatisch toestemming voor het gebruik van deze opnames voor marketingtechnische doeleinden. Indien cliënt dit niet wenst dient hij/zij HumanHabits hiervan bij aanvang lidmaatschap schriftelijk op de hoogte te stellen.
Artikel 4. Inschrijfgeld, prijzen en betaling
 1. De actuele prijs van het lidmaatschap staat op de website van HumanHabits. HumanHabits heeft het recht deze prijs eenzijdig te verhogen.
 2. Betaling van een lidmaatschap dient de eerste keer via de website www.humanhabits.com middels IDEAL overgemaakt te worden. De volgende betalingen worden automatisch geïncasseerd. Bij een lidmaatschap ontvang je altijd een factuur, enkele dagen voordat wij zullen incasseren. Indien het verschuldigde bedrag niet op tijd is bijgeschreven wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de volgende maandbetaling zal worden geïncasseerd.
 3. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een cliënt alle kosten, die HumanHabits of een door HumanHabits ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een cliënt verschuldigd is, aan HumanHabits verschuldigd.
 4. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is HumanHabits gerechtigd de cliënt de activiteit(en) te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.
 5. Op de diensten is het BTW 21 %-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 6. Indien door onverwachte omstandigheden, of na inflatieberekening, de kosten stijgen is HumanHabits gerechtigd de prijzen te verhogen en deze door te berekenen naar de cliënt.
 7. Wanneer een cliënt ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, is de cliënt aan HumanHabits een boete verschuldigd ter vergoeding van de door haar gemaakte buitenrechtelijke kosten, ook wanneer slechts een enkele incassohandeling als bij bijvoorbeeld het verzenden van een of enkele aanmaningen is verricht. In het geval HumanHabits zich genoodzaakt heeft gezien over te gaan tot het nemen van gerechtelijke maatregelen dient door de betreffende cliënt de daadwerkelijk door HumanHabits in deze gemaakte kosten te worden vergoed.
Artikel 5. Lesrooster in vakanties en wintertijd
 1. In alle vakanties houdt HumanHabits zich het recht voor een aangepast rooster te hanteren zonder dat dit invloed heeft op het lidmaatschapsgeld.
 2. In verband met een lagere bezetting in de wintertijd behoudt HumanHabits zich het recht voor één of enkele trainingen van het rooster te verwijderen.
Artikel 6. Overmacht, ziekte en annulering
 1. Cliënt heeft de mogelijkheid om periodiek trainingen te reserveren.
 2. Als de cliënt een aanmelding wil annuleren, dient de cliënt dit minimaal 1 dag van te voren in de agenda aan te passen. Annuleringen dienen telefonisch of via whatsapp te worden doorgegeven aan HumanHabits Trainer, als dit binnen 1 dag voor aanvang plaatsvindt. Afzeggen via een e-mailbericht is niet geldig.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de trainingen bij te wonen zoals gepland en afgesproken. Cliënt begrijpt dat er geen terugbetaling geschiedt voor gemiste trainingen, deze worden volledig in rekening gebracht.
 4. HumanHabits behoudt zich het recht voor bij gevaarlijke weersomstandigheden, als extreme hitte, extreme kou, ijzel, storm of onweer de training te annuleren.
 5. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. HumanHabits is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden of opgeschort.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
 1. HumanHabits is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
 2. HumanHabits is niet aansprakelijk wanneer de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief doorgeven van gegevens tijdens de mondelinge intake en/of medische verklaring.
 3. De cliënt is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van HumanHabits.
 4. Deelname aan activiteiten als aangeboden door HumanHabits geschiedt geheel op eigen risico. HumanHabits kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, lichamelijk letsel of blessures welke optreden ten gevolge van deze activiteiten.
 5. Indien er zich situaties voordoen als genoemd in artikel 7- 1. t/m 4. behoudt HumanHabits zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder restitutie van voldane facturen en/of overeenkomstgelden.
 6. Cliënt verklaart geheel op eigen risico en verantwoording deel te nemen aan de trainingen van HumanHabits. Een bootcamp training is intensief en blessuregevoelig. Cliënt dient zelf in te schatten of deze geschikt is voor deelname aan de trainingen. Indien er sprake is van gezondheidsklachten of overgewicht, of indien er een andere reden is om te twijfelen aan een trainingsdeelname, wordt aangeraden om eerst advies in te winnen bij een arts.
Artikel 8. Geschillen
 1. Op alle overeenkomsten tussen HumanHabits en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen HumanHabits en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van HumanHabits. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van HumanHabits om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

www.humanhabits.com. – BTW #: NL002084891B25

Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 73074454.

Top