Behandel mensen zoals zij behandeld willen worden. Wat is jouw communicatie-voorkeursstijl? Wie zijn de trainees? Waarom haalt jouw trainee betere resultaten? Hoe kun je maximaal samenwerken?

Wat doen wij?

HumanHabits ondersteunt de Trainer-Coach, in het breedste zin van het woord, in hun organisatie. Wat is jouw communicatie-voorkeursstijl? Waarom kiezen trainees voor jou? Hoe ga je aan de slag met jouw trainee? Wie is de trainee nu werkelijk? Met een duidelijk stappenplan kunnen we elkaar beter begrijpen en overgaan naar de doelstellingen van de samenwerking.

Inventarisatie > Advisering > Stappenplan > Succesfactoren > Werkzaamheden > Tijdspad > Evaluatiemomenten

Tevens heeft HumanHabits een aantal praktische oplossingen beschikbaar, waar een Trainer-Coach direct mee kan werken. Neem contact op voor meer informatie via effectievesportcoaching@humanhabits.com.

Bekijk presentatie

Presentatie

Q4 Profiles login

Hoe werken wij?

 

HumanHabits biedt concrete en praktische oplossingen aan in Sport-Coaching voor verschillende Trainer-Coaches; De oplossingen starten met een inventarisatie, om vervolgens een duidelijk stappenplan te presenteren. Het laagdrempelige voorstel gaat samen met een heldere begroting, dit is de basis van de samenwerking, om vervolgens over te gaan naar het toepassen van een succesvolle praktische oplossing.

Q4 Profiles

HumanHabits maakt gebruik van Q4 Profiles om gedrag, waarden en interesses meetbaar te maken. Voor verschillende oplossingen worden op maat gemaakte profielen ingezet die een herkenning geven van maar liefst 90%.

Inspiratie Sessies

HumanHabits biedt op maat gemaakte workshops aan voor doelgroepen en doelstellingen. Tevens zijn er "inspiratie sessies" voor organisaties die kennis willen maken met de "succesfactor" van HumanHabits.  

Overzicht bekijken: Workshops - Shop - Accountgegevens

Wie zijn wij?

HumanHabits bestaat uit een team van Trainer-Coach Consultants met verschillende expertises. Als basis zijn alle Trainer-Coach Consultants gecertificeerd door Q4 Profiles op gebied van gedrag, waarden en interesses. HumanHabits certificeert de Trainer-Coach Consultants op gebied van "Effectieve Sport Coaching". Onze consultants zijn beschikbaar in heel Nederland en werken gezamenlijk aan projecten. Wil je meer weten? Neem dan meteen contact op via soeredj@humanhabits.com of 06 29272756, en vraag naar Soeredj Monorath, Trainer-Coach van HumanHabits. (Algemene Voorwaarden)  

Soeredj Monorath Avatar

Soeredj Monorath

LinkedIn
soeredj@humanhabits.com
+31 6 29272756

Onze klanten

Jij bent het verschil... Jij bent een Trainer-Coach en wilt van “Good to Great”, dan is de samenwerking met de collega’s van HumanHabits wellicht de juiste.

 

Sinds 1997 is Roy Ramdjanamsingh van Q4 Profiles trainer en coach van Soeredj Monorath van HumanHabits. Inmiddels is HumanHabits al jaren Certified Partner van Q4 Profiles en worden de gevalideerde producten van Q4 Profiles met succes ingezet bij alle klanten van HumanHabits. Tevens zijn alle Trainer-Coach Consultants van HumanHabits gecertificeerd op gebied van gedrag, waarden en interesses door Q4 Profiles en werken zij vanuit de ethische gedragscode in coaching: "BEHANDEL MENSEN ZOALS ZIJ BEHANDELD WILLEN WORDEN." Met RESPECT, INTEGRITEIT, VERANTWOORDELIJKHEID EN PROFESSIONALITEIT.

   

(Strategie * Uitvoering) * Vertrouwen = Optimaal Resultaat, is onze praktische zienswijze van de samenwerking. Alles begint bij jou als Trainer-Coach en jij bent ook verantwoordelijk voor jouw organisatie. Het is daarom fijn als HumanHabits met je meekijkt en “Socratisch Coacht”, zodat de juiste antwoorden en oplossingen sneller op je pad komen. Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan: effectievesportcoaching@humanhabits.com

Ons blog

If you wait, all that happens is that you get older.

The strongest principle of growth lies in the human choice.

Stuur ons een bericht

Naam*

E-mail*

Telefoonnummer*

Bericht

 

Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27338637.

 

Artikel 1. Algemeen

 

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HumanHabits B.V., hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

 

3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2. Offertes & aanbiedingen

 

1.Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij een afwijkende aanvaardingstermijn is gesteld.

 

2.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

3.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 

Artikel 3. Uitvoering

 

1.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

2.Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3.Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

 

Artikel 4. Betaling & Incasso

 

1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

2.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

3.Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

4.De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

5.Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 

1.Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

2.Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

3.De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

4.Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 6. Onderzoek, reclames, koop op afstand en ontbinding

 

1.De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 

2.Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.

 

3.In geval van koop op afstand zoals gedefinieerd in artikel 46a sub b. boek 7 burgerlijk wetboek heeft de Opdrachtgever gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop, zonder opgave van redenen, te ontbinden.

 

4.De Opdrachtgever heeft geen recht de koop te ontbinden als de te leveren zaken tot stand zijn gebracht overeenkomstig zijn specificaties, wensen of aanwijzingen. Zaken die in ieder geval overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever tot stand komen zijn de Discovery Map en het Profiel.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

1.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

2.Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 8 . Intellectuele eigendom

 

1.Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is het Nederlands recht van toepassing.

 

2.De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Burgemeester Pabstlaan 10 C 8 2131 XE Hoofddorp

+31 6 29 27 27 56
Copyright © HumanHabits 2018
  • Naam*

    E-mail*

    Telefoonnummer*

    Bericht